Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

sympatycznie
Reposted fromhydeaway hydeaway vialeksandra leksandra

April 25 2015

sympatycznie
9586 326c 390
sympatycznie
2800 81da 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablablablabla blablablabla

April 22 2015

sympatycznie
3802 7b46 390
Reposted fromlouse louse vialeksandra leksandra
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore vialeksandra leksandra

January 06 2015

sympatycznie
Reposted frompanimruk panimruk vialugola lugola
sympatycznie
9011 dd5a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialugola lugola
sympatycznie
4884 b558 390
Reposted fromfelicka felicka vialugola lugola
0002 5b1b 390

Wolves Nicholas Stevenson

Reposted frommilo317 milo317 vialugola lugola
sympatycznie
1178 c0a7 390
Reposted fromglasswicc glasswicc vialugola lugola
sympatycznie
6639 69f2 390
sympatycznie
5722 9e77 390
Reposted fromhormeza hormeza viazimnepalce zimnepalce
sympatycznie
0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viazimnepalce zimnepalce
sympatycznie
3633 a05a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
sympatycznie
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viarozdrapane rozdrapane
sympatycznie
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka. 
— Marek Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
sympatycznie
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk (Kominek)
Reposted fromrickymp rickymp viarozdrapane rozdrapane
sympatycznie
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
Reposted fromAng3ll Ang3ll viarozdrapane rozdrapane
sympatycznie
8114 8baf 390
Reposted frompesy pesy viarozdrapane rozdrapane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl